اسکان مسافران نوروزی کیش در فضاهای سرپوشیده

به دلیل بارندگی در جزیره کیش مسافران در کمپ های سر پوشیده اسکان کردند.به گزارش روابط عمومی کیش بارش باران از روز ظهر چهارشنبه در ششم فروردین آغاز گردید.

به همین دلیل مسافران در کمپ هایی با چادر در مکانهای ورزشی و نمایشگاه بین المللی مستقر شدند.و هم اکنون این بارندگی تمام شده و هوا آفتابی است