بازار مریم کیش

بازار مریم کیش

بازار مریم دارای پنجاه و دو غرفه و در فضایی باز با ساختار چوبی است و در خیابان سنایی جزیره کیش واقع شده است .و دارای طراحی معماری منحصزر به فرد است.