برگزاری دهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش

این نمایشگاه انرژی از بیست و سوم دی ماه به مدت سه روز در نمایشگاه کیش برگزار می شود.این نمایشگاه با هدف توانایی در زمینه ی انرژی از قبیل  گاز،اکتشاف،توزیع و تولید نفت،برق و انرژی های جدید در کیش برگزار می شود.تاکنون بیش از صدو پنجا شرکت داخلی و خارجی در این نمایشگاه شرکت خواهند کرد.