تعطیلی استخر کرانه کیش

 

استخر کرانه کیش از دوشنبه 7 بهمن ماه تعطیل خواهد بود.بنا به گزارش روابط عمومی کیش این اسخر به دلیل تعمیرات از 7 بهمن ماه تعطیل خواهد بود.