توسعه فرودگاه بین المللی کیش

در 2 سال اخیر به اندازه ی 3 هزار متر مربع به محیط داخلی فرودگاه اضافه گردید که بیش از 1 هزار متر مربع این فرودگاه قدیمی بوده و تخریب گردید.و ظرفیت سالن فرودگاه به هفتصد و پنجاه متر مربع توسعه یافت و ششصد متر مربع به سالن ورودی فرودگاه اضافه گردید.سالانه حدود 2 میلیون و ههفتصد هزار در فرودگاه تردد میکتند.