حیات وحش در جزیره کیش

 این حیات وحش به چند گروه تقسیم می شود.

گروه پستانداران مانند آهوی ایرانی که در منطقه ی آزاد کیش میگردنند.و شکار ممنوع است. موش ،گربه،خدنگ،خارپشت ایرانی و دلفین از دیگر پستانداران است.

گروه دوم پرندگان هستند که به دلیل شرایط  آب و هوایی مهاجرت می کنند.مانند عقاب ماهیگیر،چکاوک،بلبل