دهمین نمایشگاه بین المللی کیش برپا گردید

این نمایشگاه در روز بیست و سوم دیماه دوشنبه و با حضور ییس جمهور افتتاح گردید.به گزارش روابط عمومی کیش این نمایشگاه با حضور مدیر عامل کیش آقای مونسان ، مدیران وزارت نفت و نیرو  و در محل نمایشگاه بین المللی کیش برگزار شد.هدف از این نماشگاه توانایی در بخش انرژی برق،انريژی های نو و تجدید شونده،نفت و گاز معرفی می شوند.و صدو پنجاه شرکت و پنجاه نماینده از شرکتهای خارجی دستاوردهای خود را به نمایش خواهند گذاشت.