زیبا سازی سواحل کیش

به گزارش روابط عمومی سازمان کیش سواحل کیش فاصله ی پارک مرجان تا سیمرغ ،کشتی یونانی و کلبه ی هور ترمیم و زیباسازی می شوند.