شهر باستانی حریره

آثار شهر تاریخی حريره در کنار دفاتر و ساختمانهاي بندرگاه مشاهده می شود. این شهر باستانی هشتصد سال سابقه تاریخی دارد. وسعت این شهر حدود صد و بیست هكتار است و در قدیم شهر بسیار بزرگی بوده است.