لاک پشتهای دریایی کیش

لاک پشتهای دریایی کیش

از سالهای بسیار قبل به دلیل آرامش و ایمن بودن ساحل جزیره کیش لاک پشتهای دریایی در آن آشیانه گرفتند.لاک پشتهای این جزیره دو نوع هستند لاک پشت سبز و لاک پشتهای نوک دار.لاک پشتهای بزرگ و غول پیکر در سواحل سنگی غرب و جنوب به خصوص در غروب به وفور دیده می شوند.