لزوم استفاده از تاکسیمتر در کیش

در جزیره کیش از یکم آذرماه استفاده از تاکسی متر الزامی شد.به گزارش روابط عمومی از اول آذرماه همه ی تاکسی رانان باید تاکسی متر داشته باشند.و به گزارش حمل و نقل عومی در کیش اکثر تاکسی های کیش دارای تاکسیمترهای هوشمند نیز هستند.