مدیر عامل جدید کیش

بر اساس قانون شورای هماهنگی منطقه ی آزاد کیش علی اصغر مونسان به عنوان مدیر عامل منطقه ی کیش اعلام شد.همچنین آقای مسعود سلطانی فر به مدت سه سال به عنوان هیئت مدیره کیش نیز  انتخاب گردید .