معرفی معاون گردشگری کیش

مدیر عامل کیش معاون گردشگری کیش را معرفی کرد.به گزارش روابط عمومی جزیره کیش آقای مونسان محمد محب خدایی را معاون گردشگری کیش انتخاب کرد.این انتخاب به منظور گسترش توریسم خارجی و داخلی و ارتقاء صنعت گردشگری در کیش ایجاد گردید