پیست باگی کیش

پیست باگی کیش

این پیست باگی که با طول چهار صد متر است و با ماشین های 2 نفره بازدیدکنندگان زیادی را دارد.باگی سواران با تورهای تفریحی با موتورهای چهار چرخ از مکانهای کلبه هور،کدرخت سبز و کشتی یونانی عبور میکنند.