گذر هنرمندان کیش

گذر هنرمندان کیش

در این مکان تندیسی از هنرمندان معروف به نمایش گذاشته شده است.هدف از این طرح شناختن و معرفی هنرمندان مشهور کشورمان است.و فرهنگ ایران و هنرمندان را به کشورهای دیگر نشان میدهد.